Kosten en vergoedingsmogelijkheden

€ 89,-        Consult (twee keer een half uur) op het consultatiebureau:

                  Loes Klinge € 47,50,- / Freya Pardoel €41,50      

€ 68,-         Huisbezoek    (€10 extra per 10 km buiten Zutphen)                            

€ 17,50       Telefonisch- of mailconsult Freya

€ 23,50       Telefonisch- of mail consult Loes of recept buiten CB.       

€ 45, -         Eenmalige bijdrage inschrijving €45,00

€ 30,-          Inschrijving tweede of volgend kind uit zelfde gezin

€ 104,         (2x 52,-) Prenataal consult. De lengte van dit consult is ruim een en is inclusief de recepten die worden verstrekt


Hiervoor ontvangt u  rekeningen die u aan de arts/verpleegkundige betaalt.

Op de rekeningen staat "consult arts" en "consult verpleegkundige"

Bij de meeste zorgverzekeraars kunt u deze facturen declareren, als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten.

U kunt bij ons navraag doen naar de mogelijkheden in uw specifieke situatie. Als u zelf navraag doet bij de zorgverzekeraar is het van belang dat u specifiek vraagt naar de vergoeding van een consult van de antroposofisch arts en de vergoeding van het consult van een antroposofisch verpleegkundige (dit valt onder alternatieve geneeswijzen). Daarbij kunt u de beroepsverenigingen noemen waar we bij aangesloten zijn (zie onder). 

Twee handige websites zijn zorgwijzer.nl en overstappen.nl 

Zorgverzekeraars hanteren een zorggids (waar alle gecontracteerde zorgverleners in opgenomen zijn) of het lidmaatschap van een beroepsvereniging.


Afmeldingen

Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken consult per e-mail afgezegd te worden. Helaas moeten we bij latere afzeggingen de kosten in rekening brengen.


Eenmalige inschrijfbijdrage

Het inschrijfbedrag dekt de kosten van:

  • Het Jeugdgezondheidszorg dossier
  • De Groeiwijzer van nul tot één jaar (Paulien Bom) of de Groeiwijzer van één tot vier jaar (Paulien Bom)
  • Het boekje "Regelmaat brengt rust", een handleiding voor het bieden van regelmaat, voorspelbaarheid en prikkelreductie, van Ria Blom
  • De brochure "Van zuigelingenvoeding tot volwaardige peutervoeding vanuit antroposofische gezichtspunten" van Judy van den Berg en Suzanne van Haaften
  • De brochure “Inenten, waarom wel? Waarom niet?” van Madeleen Winkler en Pieter Meester
  • Voorlichtingsmateriaal veilig groot worden
  • Eventuele andere kopieën
  • De administratieve handelingen die de aanmelding met zich meebrengt

U wordt verzocht het inschrijfgeld voor het eerste consult over te maken naar rekening NL76 TRIO 0197 7922 43 op naam van A.M.A.M. Pardoel en/of L.P. Klinge.


Onze registratiegegevens

Freya Pardoel

Geregistreerd lid van de vereniging Verpleegkundigen&VerzorgendenNederland, afdeling Antroposofische Zorg (afgekort V&VN, AZ).

Tevens aangesloten bij de Nederlandse Verening Antroposofische Zorgaanbieders, NVAZ. Lidm.schapnummer 199.

BIG-geregistreerd onder nummer 19019258330.

AGB-codes 90-042337 en 91-(0)50056 (praktijk)

Loes Klinge

Geregistreerd lid AJN (jeugdartsen Nederland)

En aangesloten bij de NVAZ

Geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, NVAA. 

BIG-geregistreerd onder nummer 09032920101

AGB-codes 84-026228 en 84-055925 (praktijk)